Nieuws

18 oktober 2016

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari mag niet langer gedoteerd worden aan het pensioen in eigen beheer. Wat betekent dit voor u? Hieronder leest u de mogelijkheden.

Pensioen iStock_000045436386_XXXLarge

Er gingen al langer geruchten over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Het is dan ook geen verrassing dat op Prinsjesdag het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen kwam. De bestaande pensioenen in eigen beheer worden de komende jaren uitgefaseerd. En daar zijn drie varianten voor bedacht.

1. Afkoopvariant

De eerste maatregel is een tijdelijke. Uiterlijk 31 december 2019 mag het pensioen in eigen beheer in één keer afgekocht worden. Over de afkoopwaarde is loonbelasting verschuldigd. De afkoopwaarde is de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting minus een korting van 34,5% bij afkoop in 2017. In 2018 is de korting 25%, in 2019 19,5%.

2. Spaarvariant

De tweede mogelijkheid is de spaarvariant, ook wel de oudedagsverplichting genoemd. Bij deze variant wordt de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting relevant. Deze wordt jaarlijks vermeerderd met een wettelijk voorgeschreven rente. Op of vijf jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd start de uitkering. Deze uitkering is gelijk aan de reservering op dat moment gedeeld door twintig jaren. De twintig jaren wordt vermeerderd met het aantal jaren dat de uitkering eerder ingaat dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

3. Premievrij pensioenvariant

De laatste variant is de variant ‘niets doen’. De huidige pensioenregeling wordt premievrij gemaakt. De aanspraak die u heeft opgebouwd tot en met 2016 blijft gehandhaafd en komt tot uitkering op de pensioendatum.

Wat kiest u?

Welke variant het meest voordelig is, is per situatie verschillend. De afkoopvariant heeft een hoge belastingkorting, maar de belasting die verschuldigd is, moet wel op zeer korte termijn betaald worden. Over het algemeen is de hoogte van de pensioenuitkering bij de premievrije pensioenvariant het hoogst. Maar de hoogste uitkering is niet per definitie ook fiscaal optimaal. Laat u daarom adviseren!

En verder nog …

Kiest u voor de afkoopvariant of de spaarvariant? Dan moet uw partner hiermee instemmen. Bij deze varianten verliest de partner namelijk het recht op een levenslang nabestaandenpensioen.

En wilt u pensioen opbouwen? Met ingang van 1 januari 2017 mag een directeur-grootaandeelhouder alleen nog pensioen opbouwen via een verzekerde regeling.

Meer informatie? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.