Nieuws

31 mei 2017

Bent u eigenaar van een entiteit? Of heeft u voor meer dan 25% de (in)directe eigendom of zeggenschap hierover? Dan wordt u gekwalificeerd als Ultimate Beneficial Owner (afgekort ‘UBO’). Uw gegevens worden opgenomen in een openbaar register. Wat betekent dit voor u?

 

Nederland voert het register in naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Antiwitwas-Richtlijn in nationaal recht. Het doel van deze richtlijn van de Europese Unie is het bestrijden van belastingontduiking, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.  Nederland moet de richtlijn vóór 27 juni 2017 omzetten in nationale wetgeving. De regering heeft een conceptwet over het UBO-register openbaar gemaakt. De Tweede en Eerste Kamer moeten deze wet nog goedkeuren.

 

Het doel: transparantie

De registratie en opname van UBO’s van juridische entiteiten is één van de maatregelen die voor transparantie moeten zorgen. Wat is zo’n juridische entiteit nou precies? Het omvat een veelheid aan rechtspersonen en samenwerkingsverbanden waarbij aansluiting is gezocht bij de Handelsregisterwet 2007. Het Fonds voor Gemene Rekening wordt voorlopig nog niet aan de UBO-registratieplicht onderworpen.

 

Wanneer bent u een ‘Ultimate Beneficial Owner’?

U bent een UBO als u de uiteindelijke eigenaar bent of de zeggenschap heeft over een juridische entiteit. In de concept-wetgeving van de regering ontbreekt echter nog een nadere invulling van het begrip. Deze nadere invulling wordt concreet gemaakt in een nog uit te vaardigen Algemene Maatregel van Bestuur.

 

Wat staat er in het openbaar register?

Dit zijn de gegevens over de UBO die in het openbaar register worden opgenomen:

·         naam;

·         geboortemaand en –jaar;

·         nationaliteit;

·         woonstaat;

·         de aard en omvang van het belang in de entiteit.

 

Wie kan het register raadplegen?

Het register is in principe voor iedereen toegankelijk. Enkele gegevens zijn beperkt toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIE), zoals BSN, geboortedatum en geboorteplaats en –land. Derden en meldingsplichtige instellingen kunnen het register alleen doorzoeken op naam van de onderneming of rechtspersoon en niet op naam van de UBO. In het register is terug te vinden wie de UBO van een bepaalde entiteit is, maar niet van welke entiteiten iemand een UBO is. De Financiële Inlichtingen Eenheid heeft deze mogelijkheid wel.

 

Hoe zit het met de privacy?

De regering stelt dat de privacy van UBO’s wordt gewaarborgd. Dat gebeurt op deze manier:

·         iedere gebruiker wordt geregistreerd;

·         er wordt een vergoeding gevraagd voor inzage;

·         er is inzage in een set van beperkte gegevens voor andere dan bevoegde autoriteiten;

·         in bijzondere gevallen is er afscherming van de UBO-informatie, bijvoorbeeld in geval van minderjarigheid van de UBO of indien er sprake is van risico op fraude of ontvoering.

 

Wat moet u doen als de wet in werking treedt?

De juridische entiteiten die onder de UBO-registratieplicht vallen, zijn verplicht om de benodigde informatie aan te leveren – toereikend, accuraat en actueel. U moet deze informatie aanleveren binnen 18 maanden na inwerkingtreding van de UBO-wet. Gebeurt dit niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig, dan volgen sancties. Ze lopen uiteen van gevangenisstraffen voor bestuurders tot boetes die oplopen tot € 20.000. Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee over de registratie, zodat we deze maatregelen voor kunnen zijn.

 

Heeft u vragen?

Via onze website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen over de invoering van het UBO-register. Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neemt u dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.