Nieuws

7 november 2019

BOX 3 IN 2020: CASH IS WEER KING! 

De heffing in box 3 leidt al lange tijd tot veel discussie. Het gaat dan vooral om de hoogte van de vermogensrendementsheffing in verhouding tot het gerealiseerde rendement op voornamelijk spaargeld. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 6 september 2019 eevoorstel tot wijziging van de heffing in box 3 aangekondigd met als doel om met name belastingplichtigen met spaargeld te ontzien vanaf 2022. 

GEVOLGEN “NIEUWE BOX 3”: 

Wanneer het vermogen is opgebouwd uit een effectenportefeuille of een pand van € 1.000.000 dat deels gefinancierd is met een lening van € 250.000 dan is het vermogen in box 3 € 750.000. In de huidige systematiek is daarover € 7.662 belasting verschuldigd. In de voorgestelde nieuwe systematiek is dat bijna het dubbele: 

Vermogen € 1.000.000 * 5,33% = € 53.300
Af: lening € 250.000 * 3,03% = €    7.575
Af: heffingvrij inkomen €      800
Belastbaar inkomen box 3 € 44.925

Bij een tarief van 33% is er dan namelijk jaarlijks € 14.825 verschuldigd!! 

DE NIEUWE REGELS IN HET KORT 

In het voorstel wordt per belastingplichtige uitgegaan van de werkelijke verdeling tussen spaartegoeden en overige bezittingen. Gezien het te introduceren heffingvrij inkomen van € 400 per belastingplichtige en een fictief rentepercentage van 0,09% over spaarvermogen wordt het belastbaar inkomen in de voorgestelde systematiek pas bij een spaarvermogen vanaf ruim € 444.000 (€ 888.000 voor fiscaal partners) positief.
Voor de overige bezittingen wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 5,33% . Schulden komen niet meer in mindering op de bezittingen, maar het inkomen in box 3 wordt bepaald uitgaande van een forfaitaire debetrente van 3,03% over deze schulden. Het tarief wordt verhoogd naar circa 33%.
Om te voorkomen dat net voor de peildatum overige bezittingen wordt omgezet in spaarvermogen zullen anti-arbitragemaatregelen worden ingevoerd. De beoogde ingangsdatum van de voorgestelde nieuwe box 3-systematiek is 2022. 

Graag nemen wij uw persoonlijke financiële situatie met u door. Voor vragen en het maken van een afspraak kunt u bellen met Renate van Schie of Francine Meijll op nummer 033-4347200.