Nieuws

1 april 2020

Beste klant, relatie,

Het Coronavirus zorgt voor een hectische tijd. Er wordt veel van ondernemers gevraagd en er wordt relatief veel van de economische pijn bij hen neergelegd. Er zijn daarnaast ook maatregelen genomen om de pijn te verzachten. Deze maatregelen worden momenteel dagelijks aangepast. Wij volgen deze maatregelen op de voet en voeren deze updates toe in onderstaande samenvatting van de maatregelen.

Mocht u hulp nodig hebben of vragen hebben, schroom dan niet om ons te bellen!

 

CORONA-MAATREGELEN:

 

FISCAAL

UITSTEL VAN BELASTING-BETALING

Heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, dan kunnen wij bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verleent voor drie maanden uitstel van betaling; mocht u een lagere termijn nodig hebben, dan kan dat – wél zal dan een “deskunidgenverklaring” worden verzocht, waaruit blijkt dat u door de coronacrisis in de betalingsproblemen bent gekomen. In dit verzoek zullen wij moeten verklaren, dat:

 • sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
 • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
 • u de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip kunt oplossen.
 • de onderneming levensvatbaar is.

Deze deskundigenverklaring kunnen wij voor u opstellen, maar dat kan ook een externe consultant, een brancheorganisatie of een financieel adviseur zijn.

 

VERZUIMBOETE/RENTE

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot die tijd de invordering aan. De invorderingsrente, die normaal gesproken over een vertraagde betaling moet worden betaald, wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.  In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug.

De brief (er is nog steeds geen standaardformulier) moet inclusief de deskundigenverklaring en de motivering worden gestuurd naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Ook de tarieven van de belastingrente worden tijdelijk verlaagd:
– vennootschapsbelasting: per 1 juni 2020 van 8% naar 0,01%,
– inkomstenbelasting: per 1 juli 2020 van 4% naar 0,01%,
– alle andere belastingen: per 1 juni 2020 van 4% naar 0,01%.

 


 

SOCIAAL

WERKTIJDVERKORTING [WTV]/DEELTIJD-WW

De regeling voor het aanvragen van een WTV (gevolgd door de aanvraag van een deeltijd-WW) is ingetrokken en is – per 17 maart 2020 – vervangen door de onderstaande regeling. De al ingediende WTV-aanvragen worden beschouwd als aanvragen volgens de nieuwe regeling.

 

TEGEMOETKOMINGSREGELING “TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD” (NOW)

Deze regeling wordt momenteel gemaakt en wordt opengesteld voor alle ondernemers met personeel, die te maken hebben met een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Bedoeling is om de tegemoetkoming breder en sneller te kunnen inzetten.
Breder: de regeling geldt behalve voor vaste arbeidskrachten ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract.
Sneller: het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot (tenminste 80% van het gevraagde bedrag) uitkeren. Achteraf zal worden beoordeeld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest, bij grote bedragen zal daarbij een accountantsverklaring worden gevraagd (details worden nog uitgewerkt). Duidelijk is, dat de snelle uitkering gepaard gaat met een administratieve toets achteraf.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers dan 100% door.
De regeling kan eenmalig met nogmaals drie maanden worden verlengd, eventueel onder nadere voorwaarden.

 

Zoals de naam al aangeeft: uitgangspunt is dat alle werknemers in dienst zullen blijven, en er dus géén ontslag o.g.v. bedrijfseconomische redenen in deze periode zal worden aangevraagd.

De niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouders (dga) valt niet onder de NOW. Ook niet als de dga vrijwillig verzekerde is. Wél valt er dus onder, de DGA met bijvoorbeeld een minderheidspakket aandelen – die onder de verzekeringsplicht valt.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers dan 100% door.

De regeling kan eenmalig met nogmaals drie maanden worden verlengd, eventueel onder nadere voorwaarden.

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

De NOW-regeling verstaat onder omzet de netto-omzet, zoals deze in de jaarrekening van een rechtspersoon (zoals een NV, BV, stichting) of in de winstaangifte voor de inkomstenbelasting wordt berekend. Ook omzet die gewoonlijk met een andere term uit de normale uitvoering van de activiteiten van de werkgever wordt gerealiseerd, valt onder het begrip omzet. Denk aan termen als baten, uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten, bijdragen van overheidsinstellingen, giften of declaraties. Ook de correctie onderhanden werk is omzet.
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen.
Voor werkgevers met een aangiftetijdvak van vier weken wordt de aangifte verhoogd met 8,33% (13/12). Voor andere loontijdvakken geldt een herleiding naar een maandbedrag. Als zowel geen gegevens bekend zijn in de polisadministratie over januari 2020 als november 2019 bestaat geen recht op de subsidie.

Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

 

AANVRAAG VOORSCHOT 80%

De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag bij het UWV indienen. De aanvraag kan alleen elektronisch worden ingediend, tot en met 31 mei 2020, via de website van het UWV (www.uwv.nl). Bij de aanvraag dient de werkgever, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen:

 • de werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei 2020 wegens een terugval in omzet van meer dan 20%;
 • als de werkgever verwacht dat het effect van de crisis of calamiteit pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan hij aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking niet op 1 maart, maar op 1 april of 1 mei wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
 • de werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden;
 • op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.

 

Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers. Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, moet de werkgever per loonheffingennummer een aanvraag indienen. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

 

Het bankrekeningnummer dat bij de aanvraag wordt opgegeven moet corresponderen met het in bij de Belastingdienst aan het loonheffingennummer gekoppelde bankrekeningnummer.

 

UITBETALING VOORSCHOT

Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de berekende NOW-subsidie. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2 tot 4 weken.

 

FINANCIËLE GEVOLGEN BIJ ONTSLAG

Als een werkgever toch ontslag aanvraagt bij het UWV en die ontslagaanvraag niet binnen vijf werkdagen daarna weer intrekt, wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd ter grootte van 150% van de loonsom van die ontslagen werknemer. Niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen heeft dus gevolgen voor de definitieve hoogte van de subsidie.

 

VERPLICHTINGEN WERKGEVER

Een werkgever die NOW-subsidie toegekend heeft gekregen, moet zich aan de volgende verplichtingen en voorwaarden houden:

 

 • de loonsom zoveel mogelijk gelijk houden;
 • na 18 maart 2020, gedurende het tijdvak van de NOW-subsidieverlening, geen verzoek om toestemming ontslag wegens bedrijfseconomische redenen indienen;
 • de NOW-subsidie uitsluitend aanwenden voor de betaling van de loonkosten
 • de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers informeren over de subsidieverlening
 • voldoen aan de administratie- en informatieplicht
 • op de voorgeschreven wijze loonaangiften doen
 • opgave van de definitieve omzetdaling, eventueel met accountantsverklaring
 • als voor een werknemer loonkostensubsidie van de gemeente wordt ontvangen, aan de gemeente melden dat NOW-subsidie is verleend.

 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

 


 

FINANCIEEL

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO; GEMEENTEN)

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden;
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.500 euro netto per maand (gehuwden)/ 1.050 euro (alleenstaanden 21+);
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente;
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1-1-2021 hoeft er nog niet te worden afgelost;
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren;
 • Per huishouden kan maximaal 1 keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.

 

De Tozo (inkomensondersteuning) geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020, en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

 

MEER SPECIFIEK GELDEN DE VOLGENDE EISEN/VOORWAARDEN:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK;
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd;
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als hij/zij voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

 

WAT HEB JE NODIG?

Voor de aanvraag komt een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je:

 • identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet)
 • bankafschriften
 • de bestaande beschikkingen
 • brieven en informatie over huishoudenssamenstelling.

De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel). Gemeenten hebben de behandeling soms uitbesteed aan een samenwerkingsverband of (grotere) buurgemeente – zo wordt de regeling voor Leusden uitgevoerd door Amersfoort. Kijk hiervoor op de site van je gemeente. Om in te kunnen loggen heb je een DigiD nodig.

 

 

TEGEMOETKOMING ONDERNEMERS GETROFFEN SECTOREN COVID-19 (TOGS; RVO)

Bedrijven in het mkb met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen met ingang van vandaag (16 maart 2020) tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijke maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%.

De maatregel is bestemd voor een overbruggingskrediet of voor een verhoging van het rekening courant-krediet bij de bank, met een maximale looptijd tot 2 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten (1,5 meter) en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

Een eerste afbakening van de doelgroep van deze beleidsregel zijn ondernemingen in de sectoren:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzoring
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • casino’s

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest je op 15 maart 2020 met een van deze codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister.

Deze bedrijven kunnen vanaf nu een directe, vaste tegemoetkoming van

€ 4.000 aanvragen. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden.

 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

 • De onderneming is opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister vóór 16 maart 2020;
  Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister;
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister;
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres;
 • De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 000 euro per onderneming (en niet per vestiging);
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat;
 • De onderneming is niet failliet;
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro;
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling;
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

 

HOE DOE IK EEN AANVRAAG?

Je kunt vanaf nu een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro indienen bij RVO.nl. Aanvragen doe je online via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. RVO zet echter alles op alles om dit binnen 1 week te doen.

Je hebt 3 maanden de tijd, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020, om een aanvraag in te dienen.

 

VOOR UW AANVRAAG HEB JE NODIG:
–     een e-Herkenning niveau 1 (of hoger) of een DigiD;
–     het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het  vestigingsnummer/RSIN);
–     de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
–     het bankrekeningnummer van uw onderneming;
–     het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
–     uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Maak je gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heb je hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoef je niet mee te sturen met de aanvraag. Wij kunnen deze wel opvragen bij controles.    Machtigingsformulier Tegemoetkoming schade COVID-19

 

VERRUIMING VAN DE BORGSTELLING MKB-KREDIETEN (BMKB)

Bedrijven in het mkb met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen met ingang van vandaag (16 maart 2020) tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijke maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%.

De maatregel is bestemd voor een overbruggingskrediet of voor een verhoging van het rekening courant-krediet bij de bank, met een maximale looptijd tot 2 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.

 

QREDITS

Qredits krijgt van het kabinet een impuls van maximaal 6 miljoen euro, om eenvoudige en beperkte leningen aan starters en kleine ondernemingen te kunnen verstrekken.

 

OVERIG

Momenteel lopen er verschillende overleggen met o.a. de VNG, om te bekijken of er maatregelen mogelijk zijn voor de betaling van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen en de toeristenbelasting.