Nieuws

25 maart 2020

Beste klant, relatie,

Het Coronavirus zorgt voor een hectische tijd. Er wordt veel van ondernemers gevraagd en er wordt relatief veel van de economische pijn bij hen neergelegd. Er zijn daarnaast ook maatregelen genomen om de pijn te verzachten. Deze maatregelen worden momenteel dagelijks aangepast. Wij volgen deze maatregelen op de voet en voeren deze updates toe in onderstaande samenvatting van de maatregelen.

Mocht u hulp nodig hebben of vragen hebben, schroom dan niet om ons te bellen!

 

CORONA-MAATREGELEN:

 

FISCAAL

UITSTEL VAN BELASTING-BETALING

Heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, dan kunnen wij bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verleent voor drie maanden uitstel van betaling; mocht u een langere termijn nodig hebben, dan kan dat wél – zal dan een ‘deskundigenverklaring’ worden verzocht, waaruit blijkt dat u door de coronacrisis in de betalingsproblemen bent gekomen. In dit verzoek zullen wij moeten verklaren, dat:

 • sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
 • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
 • u de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip kunt oplossen.
 • de onderneming levensvatbaar is.

Deze deskundigenverklaring kunnen wij voor u opstellen, maar dat kan ook een externe consultant, een brancheorganisatie of een financieel adviseur zijn.

 

VERZUIMBOETE/RENTE

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot die tijd de invordering aan. De invorderingsrente, die normaal gesproken over een vertraagde betaling moet worden betaald, wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug. De brief (er is nog steeds geen standaardformulier) moet inclusief de deskundigenverklaring en de motivering worden gestuurd naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Ook de tarieven van de belastingrente worden tijdelijk verlaagd:
– vennootschapsbelasting: per 1 juni 2020 van 8% naar 0,01%:
– inkomstenbelasting: per 1 juli 2020 van 4% naar 0,01%:
– alle andere belastingen: per 1 juni 2020 van 4% naar 0,01%.

 

AANPASSEN VOORLOPIGE AANSLAG

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en verwacht u een lagere winst door de coronacrisis (zo ja, hoeveel?), dan kunnen wij vrij eenvoudig een verzoek tot wijziging van die voorlopige aanslag indienen.

 


 

SOCIAAL

WERKTIJDVERKORTING [WTV]/DEELTIJD-WW

De regeling voor het aanvragen van een WTV (gevolgd door de aanvraag van een deeltijd-WW) is ingetrokken en is – per gisteravond 17 maart 2020 – vervangen door de onderstaande regeling. De al ingediende WTV-aanvragen worden beschouwd als aanvragen volgens de nieuwe regeling.

 

TEGEMOETKOMINGSREGELING “TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD” (NOW)

Deze regeling wordt momenteel gemaakt en wordt opengesteld voor alle ondernemers met personeel, die te maken hebben met een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Bedoeling is om de tegemoetkoming breder en sneller te kunnen inzetten.
Breder: de regeling geldt behalve voor vaste arbeidskrachten ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract.
Sneller: het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot (tenminste 80% van het gevraagde bedrag) uitkeren. Achteraf zal worden beoordeeld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest, bij grote bedragen zal daarbij een accountantsverklaring worden gevraagd (details worden nog uitgewerkt). Duidelijk is, dat de snelle uitkering gepaard gaat met een administratieve toets achteraf.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers dan 100% door.
De regeling kan eenmalig met nogmaals drie maanden worden verlengd, eventueel onder nadere voorwaarden.

Zoals de naam al aangeeft: uitgangspunt is dat alle werknemers in dienst zullen blijven, en er dus géén ontslag o.g.v. bedrijfseconomische redenen in deze periode zal worden aangevraagd.

Het UWV is op dit moment bezig met de invoering van de regeling; als bekend is dat er aanvragen kunnen worden ingediend, nu dus nog niet, zal dat breed bekend worden gemaakt.

 

VOOR ZZP’ERS

Ondernemers/zzp’ers kunnen voor zichzelf een andere soort van ondersteuning aanvragen, de uitvoering hiervan ligt bij de gemeente.

Er kan een ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal (een “Bbz-plus”).
De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.
Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Deze tijdelijke regeling heeft de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid (zoals het Bbz die kent) wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomens-ondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1.500 per maand (netto);
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Het kabinet is op dit moment samen met de gemeenten bezig met de invoering van de regeling; als bekend is dat er aanvragen kunnen worden gediend, nu dus nog niet, zal dat breed bekend worden gemaakt. Of de regeling  ook door de DGA kan worden  toegepast, is ook nog niet duidelijk.

 


 

FINANCIEEL

NOODLOKET

Er komt een noodloket, speciaal voor die ondernemers welke direct zijn getroffen door de overheidsmaatregels ter indamming van het coronavirus.
Het gaat hierbij dus specifiek om: horecabedrijven die dicht moesten, en ondernemers die vanwege de 1,5 meter-afstandseis hun werk niet meer kunnen doen (denk aan schoonheidsspecialisten, tandartsen, kappers, etc.).

De achtergrond van de tegemoetkoming is, dat de inkomsten teruglopen en de vaste laste doorlopen; daarom geldt de aanvullende eis dat er sprake moet zijn van een kantoor/werkruimte buiten de eigen woning.

De tegemoetkomingsregeling moet nog verder worden uitgewerkt; onduidelijk is bijvoorbeeld of ook de DGA er gebruik van kan maken. Wel is duidelijk dat de regeling via de RvO zal worden uitgevoerd en dat het hierbij om een eenmalig vast bedrag van € 4.000 per onderneming gaat.

 

VERRUIMING VAN DE BORGSTELLING MKB-KREDIETEN (BMKB)

Bedrijven in het mkb met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen met ingang van vandaag (16 maart 2020) tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijke maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%.

De maatregel is bestemd voor een overbruggingskrediet of voor een verhoging van het rekening courant-krediet bij de bank, met een maximale looptijd tot 2 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.

 

QREDITS

Qredits krijgt van het kabinet een impuls van maximaal 6 miljoen euro, om eenvoudige en beperkte leningen aan starters en kleine ondernemingen te kunnen verstrekken.

 

OVERIG

Momenteel lopen er verschillende overleggen met o.a. de VNG, om te bekijken of er maatregelen mogelijk zijn voor de betaling van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen en de toeristenbelasting.