Nieuws

26 januari 2016

Aan het begin van het jaar duiden wij een 4-tal punten die van belang zijn voor de DGA.

Gebruikelijk loon:

Als DGA moet u zichzelf een salaris toekennen van hetgeen gebruikelijk is voor uw functie, maar tenminste van € 44.000

Bij de  berekening van wat gebruikelijk is mag u een doelmatigheidsmarge van 25% in aftrek brengen. Stel dat het gebruikelijk salaris dat bij uw functie past € 80.000 bedraagt, dan mag u volstaan met € 60.000 salaris en dat bespaart u 52% inkomstenbelasting over € 20.000, daartegenover staat dan wel 20% vennootschapsbelasting over datzelfde bedrag.

Het kan dus zeer aantrekkelijk zijn om nauwkeurig uw gebruikelijk loon vast te stellen en de doelmatigheidsmarge hierop in mindering te brengen.

Verzekeringsplicht DGA:

Per 1 januari 2016 is de regeling aanwijzing DGA veranderd. Die regeling bepaalt of u als DGA al dan niet werknemer bent voor de sociale verzekeringen. De regeling is op enkele punten essentieel veranderd.

Hoofdregel is dat een werknemer die een arbeidsovereenkomst met zijn B.V. heeft gesloten formeel onder gezag van de vennootschap staat. Er geldt dan een verzekeringsplicht. Voor DGA’s is er een uitzondering, maar uitsluitend wanneer zij in de regeling zijn aangewezen. De uitzondering geldt alleen voor statutaire directeuren, de bestuurders. Door DGA’s die uitsluitend titulair directeur zijn, geldt de uitzondering niet.

Voor DGA’s die samen met hun naaste familieleden de aandelen in de B.V. houden, geldt een familietoets. Dit toets gaat uit van een 2/3e bezit: De DGA is niet verplicht verzekerd als hijzelf tenminste 1 aandeel in de BV heeft en met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad tenminste 2/3e van de stemmen in de AVA..

Het is aan te raden in twijfelgevallen nog eens goed te beoordelen of de regeling van toepassing is.

Verlies-B.V.

Lijdt uw BV al jaren verlies of behaalt deze marginale resultaten, dan is het in het algemeen fiscaal veel voordeliger om uw BV om te zetten naar een eenmanszaak, waardoor u optimaal kunt profiteren van de belastingfaciliteiten die in de inkomstenbelasting van toepassing zijn voor ondernemers.

Zo aan het begin van het jaar is het een goed tijdstip om dit te beoordelen om tijdig de omzetting in werking te stellen en na te gaan of de fiscale voordelen opwegen tegen mogelijk meer risico (aansprakelijkheid).

BTW aftrek in holding BV

Heeft u als DGA een holding BV met daaronder één of meerdere dochtervennootschappen, zorg er dan voor dat die holding zich actief bemoeit met het aansturen van de dochtervennootschap(pen). Wordt bijvoorbeeld het management vanuit de holding verricht, dan is sprake van een moeiende holding en kan de BTW in aftrek worden gebracht.

Als er geen managementactiviteiten plaatsvinden en er slechts sprake is van passief houden van aandelen, is de BV geen BTW ondernemer. Dan is er geen recht op BTW aftrek.