Nieuws

12 april 2016

Pensioen opbouwen in eigen beheer – blijft dat in de toekomst bestaan voor de directeur-grootaandeelhouder? In december 2012 deed toenmalig staatssecretaris Weekers een toezegging aan de Tweede Kamer over het in eigen beheer gehouden pensioen van de dga. Wat is er sindsdien gebeurd, en waar staan we nu?

Weekers gaf in december 2012 aan dat het hanteren van twee waarderingsstelsels naast elkaar – de fiscale en de commerciële – kan leiden tot onduidelijkheden en onevenwichtigheden. Voor Prinsjesdag 2013 wilde de staatssecretaris kijken naar mogelijkheden om de gevolgen van het huidige onderscheid tussen commerciële en fiscale waarderingsregels weg te nemen.

Drie varianten
Prinsjesdag 2013 werd december 2013. Weekers schreef een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de randvoorwaarden en zijn visie op het pensioen in eigen beheer uit de doeken deed. Drie varianten waren voor hem bespreekbaar. Inmiddels is de huidige staatssecretaris Wiebes drie brieven en twee jaar verder in het ‘pensioendossier’. In de eerste brief van Wiebes wordt een keuze gemaakt voor één van de drie varianten van Weekers, in de tweede brief wordt er nog een vierde variant aan toegevoegd. Dan komt Wiebes in december 2015 met een derde brief, waarin hij alle opties van tafel veegt. Hij wil pensioen in eigen beheer simpelweg afschaffen. Op 15 maart 2016 heeft Wiebes de vragen van de Tweede Kamer hierover beantwoord.

Waar staan we nu?
Het idee van Weekers is om met ingang van 1 januari 2017 geen pensioenopbouw in eigen beheer meer toe te staan. De dga die pensioen wil opbouwen, is – net als een ‘echte’ werknemer – aangewezen op pensioenproducten bij een bank of een verzekeraar.

Bestaande pensioenvoorzieningen in eigen beheer kunnen in 2017 eenmalig worden afgekocht. Hierbij zou 70% van de fiscale (balans)waarde als afkoopsom worden belast in de loonheffing. Dit komt bovenop het huidige salaris, waardoor al snel belast wordt tegen het toptarief van 52%.

De dga die niet tot afkoop overgaat, kan zijn pensioen in eigen beheer belastingvrij omzetten in een oudedagssparen in eigen beheer. Dit gaat dan om een spaarbedrag ter grootte van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Deze oudedagsspaarverplichting rendeert jaarlijks met een vastgesteld percentage. Op het moment dat de dga de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt het gespaarde bedrag gedurende een periode van 20 jaar uitgekeerd. Die uitkeringen zijn op dat moment aan loonbelasting onderworpen.

De (ex-)partner van de dga komt er bekaaid vanaf als de dga niet tot afkoop overgaat. Het pensioen in eigen beheer valt nog onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De oudedagsspaarverplichting in eigen beheer is echter geen onderwerp van de verevening. Wiebes is er nog niet uit hoe dit op te lossen.

1 januari 2017 …?
Drieënhalf jaar na de oorspronkelijke toezegging van Weekers heeft Wiebes een richting gekozen met nog een hoop ‘losse eindjes’. Zou de datum van 1 januari 2017 gehaald worden? Of wordt de pensioendatum van het pensioen in eigen beheer nog verder uitgesteld? Wij wachten af.