Nieuws

31 juli 2023

Het komt tegenwoordig steeds meer voor dat personeel werkzaam is in meerdere landen. Dit kan tijdelijk zijn of permanent, volledig of deels.

Bij het werken over de grens of werken in meerdere landen komen veel aspecten kijken. Zo is het belangrijk na te denken over in welk land er loonbelasting is verschuldigd en in te houden is. Daarnaast is ook de sociale zekerheid relevant: in welk land is de werknemer sociaal verzekerd.

Met betrekking tot de sociale zekerheid zijn er een aantal recente ontwikkelingen. Sociale zekerheid is een terrein waarop de coördinatie binnen Europa is afgestemd, waardoor in elke situatie helder is waar iemand sociaal verzekerd is, dit kan maar in één land tegelijk zijn.

Regeling tijdens coronapandemie
Vanwege de coronapandemie gold een tijdelijke regeling inzake thuiswerken, deze regeling is per 30 juni 2023 beëindigd. Vanaf 1 juli 2023 geldt een nieuwe ‘kaderovereenkomst’ inzake thuiswerken. Op grond van deze overeenkomst kunnen werknemers die tot 50% van hun werktijd thuis werken toch verzekerd blijven in het land van hun werkgever.

Niet alle landen doen mee aan de kaderovereenkomst, maar wel een heel aantal, waaronder ook Nederland en onze omringende buurlanden.

Om een beroep te doen op toepassing van de kaderovereenkomst is het nodig een verzoek in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is een gezamenlijk verzoek van werkgever en werknemer. De SVB heeft op haar website een speciaal formulier waarmee getoetst kan worden of aan de voorwaarden voor toepassing van de overeenkomst voldaan wordt. Gedurende 1 jaar bestaat een overgangsregeling waarin de overeenkomst ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. Daarna kan maximaal 3 maanden terugwerkend een verzoek tot toepassing gedaan worden.

Vraag altijd een A1 verklaring aan
Naast bovenstaande is het in het algemeen belangrijk dat u een A1 verklaring bij de SVB aanvraagt in het geval u of uw personeel fysiek in een ander land werkt. Dit geldt ook al in het geval van een korte installatie- of montageklus, het bezoek van een internationaal event of beurs in het buitenland. Met de A1 verklaring kunt u aantonen dat personeel verzekerd is voor de sociale zekerheid. In veel Europese landen zoals Frankrijk en Italië worden regelmatig boetes opgelegd wegens het ontbreken van een A1 verklaring.

Heeft u vragen over werken over de grens en de fiscale of sociale zekerheidsgevolgen van werken in meerdere landen? Aarzel dan niet om bij één van onze belastingadviseurs hierover advies te vragen.