Nieuws

20 februari 2019

Wat zijn de belangrijkste actuele adviesthema’s bij huisartspraktijken? Wij kwamen tot de onderstaande vier speerpunten:

 

1. WERKDRUK

De huisarts kampt met een hoge werkdruk, mede door de veranderende zorgvraag en de uitbreiding van taken. De hoeveelheid zorg die een patiënt nodig heeft, neemt verder toe. De vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen zijn hier belangrijke oorzaken van. Veranderingen in de ggz, jeugd- en ouderenzorg hebben in de afgelopen jaren ook meer druk op de huisarts gezet. De juiste zorg op de juiste plek vereist een goed georganiseerde eerste lijn met de huisarts als regisseur. Schaalvergroting en gezondheidscentra zijn in opkomst. De huisartsenzorg moet toegankelijk blijven door taakdelegatie, taakherschikking en andere behandelmethoden zoals het inzetten van eHealth. Een deel van de huisartsen kiest voor een praktijkmanager. Deze is vaak werkzaam op verschillende locaties, verdeelt de taken, beheert de bekostiging van de verschillende praktijken, zorgt dat de praktijk op orde is en toetst op kwaliteit richting de zorgverzekeraars.

 

2. PRAKTIJKOPVOLGING EN GOODWILL

Praktijkoverdracht is een belangrijke trend: praktijkhouders die gaan overnemen of toetreden, of zich juist laten overnemen. Het is niet altijd eenvoudig om een opvolger te vinden. Dit komt onder meer door het groeiende aantal vrouwelijke artsen, die vaker kiezen voor een dienstverband, en doordat veel jonge artsen liever in grote steden werken dan in de regio. Sommige huisartsen anticiperen hierop door hun praktijken alvast te verplaatsen naar een gezondheidscentrum. Anderen zorgen voor een moderne, toekomstgerichte praktijkvoering met goed opgeleid personeel. Bij een overname is een belangrijke vraag of de betaling van goodwill gerechtvaardigd is. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dit een lastige discussie. Bekend punt uit het verleden is dat als betaald is aan een goodwillfonds, er maatschappelijke ongelijkheid ontstaat binnen een praktijk op het moment dat een huisarts toetreedt. Aan de andere kant is het bedrijfseconomisch gezien logisch dat sommige praktijken goodwill betalen. Er is immers geïnvesteerd en er wordt winst gemaakt. De mate van winstgevendheid beïnvloedt de hoogte van de goodwill en wordt bepaald door bijvoorbeeld: de benutting van gelden, samenwerking, efficiency en de kwaliteit van het personeel.

 

 

3. SAMENWERKEN EN NETWERKEN

De eerstelijnszorg groeit in 2018 sneller dan de tweedelijnszorg. De afgesproken overheveling van zorg van de tweede naar de eerste lijn, met het oog op kostenverlaging en kwaliteitsverhoging, stimuleert de eerstelijns groei. De organisatie van de eigen praktijk en de samenwerking met andere zorgverleners is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor huisartsen. Binnen de eerste lijn werken huisartsen samen met onder meer apotheken, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties, wijkteams, gemeenten, diëtisten en logopedisten. Bínnen de praktijk vraagt de herverdeling van taken, bijvoorbeeld taken die worden gedelegeerd aan de assistenten, om een strakkere organisatie. Een goede afstemming met de tweede lijn wordt steeds belangrijker door de overheveling van zorgtaken. Tevens ontstaan samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende huisartsen onderling, in de regio en tussen verschillende zorgaanbieders in de keten. Deze samenwerkingsverbanden dragen eraan bij om het werk van de huisarts en de zorg rond de patiënt op een betere manier te managen.

 

4. INNOVATIE: E-HEALTH

Het onderscheidend vermogen van een praktijk is belangrijk. Dit vraagt om ondernemerschap, innovatie en creativiteit van de huisarts en zijn medewerkers. Innovatie levert een belangrijke bijdrage aan de productiviteit en de kwaliteit van de zorg. Denk aan digitale gegevensuitwisseling (elektronisch patiëntendossier) en de inzet van kunstmatige intelligentie. In 2018 zijn het de huisartsen die ‘digitaal’ de meeste dossiers bijhouden van patiënten in Nederland.

Dankzij E-health kunnen patiënten meer zelfregie nemen en de huisarts wat werkdruk betreft ontlasten. E-health wordt ook steeds meer ingezet voor preventie en gezondheid: met deze informatie wordt zelfregie en zelfredzaamheid bevorderd, met meer gezond gedrag als resultaat. Dit zal de kwaliteit van leven verhogen en de zorgkosten verlagen.

Innovatieve apparatuur verbetert de behandelmethoden. Verschillende huisartsenpraktijken maken inmiddels goed gebruik van deze innovaties. Een mooi voorbeeld is dat steeds meer huisartsen naast een regulier consult in de spreekkamer of een telefonisch consult ook de mogelijkheid bieden om digitaal een vraag te stellen. Bijvoorbeeld via e-mail of het online portaal van de huisarts, maar soms ook via een video-verbinding (e-consult). Snelheid en gemak zijn hiervan voordelen. In het Hoofdlijnenakkoord voor huisartsenzorg is een flink bedrag opgenomen om de ICT-infrastructuur voor huisartsen, het gebruik van digitale toepassingen en de gedigitaliseerde uitwisseling van gegevens te verbeteren. Zorgvernieuwing (segment 3) heeft betrekking op E-health, meekijkconsulten en overig. Dit biedt de huisarts kansen om zijn patiënten meer te laten profiteren van alle mogelijkheden die digitalisering hen biedt voor een betere gezondheid en leefstijl.

 

Wilt u hier meer over weten, of heeft u vragen met betrekking tot advisering? Neem dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.

 

 

*Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met SRA-Branche Expertgroep Medisch en de sectorspecialisten van ABN-AMRO.