Nieuws

25 oktober 2018

Sinds 1 januari 2018 zijn er andere regels voor het meer- en overwerk van werknemers. En begin volgend jaar komen er nieuwe wijzigingen aan. We zetten ze graag voor u op een rij. 

 

AANPASSINGEN 2018

Dit zijn de veranderingen sinds begin dit jaar:  

  • Werkt een werknemer in een uitbetaalperiode meer uren dan de overeengekomen arbeidsduur? Dan moet het totaal van deze uren uitbetaald worden, in elk geval tegen het naar evenredigheid vermeerderde wettelijk minimumloon. Het gaat hierbij dus om contracturen plus meeruren. 
  • Het onderscheid in overwerk en meerwerk is sinds 1 januari van dit jaar niet meer van belang. Zowel meeruren als overuren vallen onder de noemer ‘meerwerk’. En daarvoor gelden de nieuwe regels. 

 

AFSPRAKEN OVER COMPENSATIE

Meerwerk valt onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dat betekent dat werknemers sinds begin dit jaar gemiddeld minstens het wettelijk minimumloon ontvangen plus vakantietoeslag. Dit geldt over alle uren die zij werken, dus de reguliere uren en de extra uren. Heeft u een cao? Kijk dan wel wat de cao aangeeft over eventuele toeslagen bij meer- en overuren. De cao is hierin bepalend.  

Tot nu toe hebben werknemers de keus: zij kunnen de meer- en overuren in geld uit laten betalen of de uren laten compenseren in tijd. Tot nu toe is het nog voldoende om deze tijd-voor-tijd regeling schriftelijk met de werknemer te maken. De compensatie in betaalde vrije tijd is alleen toegestaan als er afspraken zijn gemaakt vóórdat de werknemer meer- of overuren maakt.  

 

WAT VERANDERT ER PER 1 JANUARI 2019?

Per 1 januari 2019 moet de afspraak over de tijd-voor-tijd regeling in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn opgenomen. Het is dan niet meer zomaar toegestaan om de tijd-voor-tijd regeling schriftelijk met de werknemer te maken. Voor uitzendkrachten is dat de cao van de inlener. Mogen de meer- en overuren volgens de cao in vrije tijd worden gecompenseerd? Dan moet deze vrije tijd uiterlijk vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. De uren die niet tijdig zijn opgenomen moeten alsnog uitbetaald worden. Is in de cao niets opgenomen over de compensatie van meer- en overuren in tijd? Dan moet u de extra uren altijd aan uw werknemers uitbetalen als het niet of gedeeltelijk uitbetalen van die meeruren tot gevolg heeft dat het loon over contracturen plus meeruren onder het naar evenredigheid vermeerderde wettelijk minimumloon zou uitkomen.  

 

EN ALS ER GEEN CAO IS …?

Is er bij uw organisatie geen cao van toepassing? Dan is het vanaf 1 januari 2019, bij werknemers met een minimumloon, niet mogelijk om overwerk met vrije tijd te compenseren. Bij medewerkers met een loon hoger dan het minimumloon mag u deze tijd-voor-tijd regeling handhaven of invoeren – onder de voorwaarde dat minimaal het naar evenredigheid vermeerderde wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Wij adviseren u deze wijzigingen in uw bedrijfsreglement vast te leggen.  

 

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.