Nieuws

5 januari 2024
Belastingplicht

Recent subsidiebesluit versnelt mogelijke belastingplicht gesubsidieerde instellingen.

Eind 2023 is een nieuw subsidiebesluit gepubliceerd ter vervanging van het oude besluit uit 2005. Het lijkt er echter op dat dit nieuwe besluit voor gesubsidieerde instellingen eerder een beperking dan een verruiming betekent om buiten de vennootschapsbelasting te blijven.

Vergelijk oud en nieuw besluit
Het oude subsidiebesluit stelde dat als een gesubsidieerde instelling aan de voorwaarden voldeed, ze geen vennootschapsbelasting hoefde te betalen. Dit gold bijvoorbeeld als de instelling behaalde overschotten moest aanwenden conform subsidiedoeleinden of moest terugbetalen aan de subsidieverstrekker. Na bijna 18 jaar voldeed het oude besluit niet meer door veranderingen in financiering en verminderde subsidies.

Het nieuwe subsidiebesluit hanteert andere regels. Een gesubsidieerde instelling blijft buiten de vennootschapsbelasting als ze uitsluitend gesubsidieerde of subsidiabele activiteiten verricht, deze activiteiten hoofdzakelijk (70% of meer) financiert met subsidies en daarnaast met eigen bijdragen en vergoedingen op contractbasis. Eventuele overschotten moeten conform statuten en subsidieregels worden aangewend voor subsidiedoeleinden of terugbetaald aan de subsidieverstrekker. Ook moet de instelling borgen dat inkomsten uit contractfinanciering uitsluitend voor gesubsidieerde of subsidiabele activiteiten worden gebruikt.

Een strengere regel in het nieuwe besluit is dat de instelling geen andere activiteiten mag hebben dan gesubsidieerde of subsidiabele. Het oude besluit gaf hier meer ruimte.

Ook de situatie waarin een instelling niet-gesubsidieerde activiteiten inbrengt in een besloten vennootschap is aangepakt. Het blijkt dat dit niet voldoet aan de subsidieafhankelijkheid, zelfs als de stichting alle aandelen van de bv bezit.

Conclusie
De conclusie is dat het gewijzigde subsidiebesluit waarschijnlijk meer gesubsidieerde instellingen vennootschapsbelastingplichtig maakt. Het is belangrijk dat deze instellingen nagaan of hun statuten en afspraken in lijn zijn met de nieuwe voorwaarden. Het maken van gerichte afspraken met subsidieverstrekkers kan mogelijk helpen om vennootschapsbelastingplicht te voorkomen, maar tijdige actie is dan wel essentieel.

Wilt u meer weten? Neem contact op met uw adviseur bij HLG.

Auteur: Carlos Apapoe, Partner