Nieuws

26 januari 2018

Het zal u niet zijn ontgaan: Amerika heeft een nieuw belastingstelsel. De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben op 20 december 2017 ingestemd met de grootste Amerikaanse belastinghervorming in ruim dertig jaar. Wat houdt deze nieuwe wet in? En wat gaan wij ervan merken?

Twee dagen na het akkoord op de wet heeft president Trump deze ‘Tax Cuts and Jobs Act’ ondertekend. De nieuwe belastingregels zijn per 1 januari 2018 in werking getreden.

Om welke wijzigingen gaat het?

De wet bevat, onder andere, deze wijzigingen:

  • Verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van 35% naar 21%.
  • Eenmalige ‘transition tax’ over de bij een buitenlandse dochtermaatschappij aanwezige niet-uitgekeerde winsten (‘earnings and profits’ (E&P)). Dit gaat om een tarief van 15,5% voor liquide middelen en 8% voor de overige E&P.
  • Aanscherping van de renteaftrekbeperking op interne en externe schulden tot 30% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • Beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening tot maximaal 80% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • 100% aftrek voor dividenden ontvangen van buitenlandse dochtervennootschappen waarin tenminste een belang van 10% wordt gehouden.
  • Invoering van een minimale base erosion belasting (BEAT) in geval van bepaalde aftrekbare betalingen aan buitenlandse groepsvennootschappen.
  • Invoering van een wereldwijde heffing over laag belast inkomen uit intellectueel eigendom buiten de VS (‘Global Intangible Low-Taxed Income’ (GILTI)).
  • Laag tarief voor inkomen uit intellectueel eigendom gehouden in de VS.
  • Invoering anti-hybrid wetgeving, die de aftrek weigert van bepaalde betalingen aan groepsmaatschappijen (dubbele aftrek of aftrek en geen belastbaar inkomen).

 

De gevolgen van de nieuwe wet

De wijzigingen hebben ongetwijfeld verstrekkende gevolgen voor tal van industrieën, ook in Europa. De precieze impact is echter nog onduidelijk. Wel is bekend dat onder andere China en Rusland al maatregelen hebben aangekondigd. Deze maatregelen zouden de gevolgen van de Amerikaanse wijzigingen voor hun schatkist moeten beperken.  Van eventuele Nederlandse maatregelen houden wij u zeker op de hoogte.

 

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.