Nieuws

5 november 2020

 

Om de gevolgen van corona voor de komende periode te beperken heeft onze overheid opnieuw regelingen getroffen ter ondersteuning van uw onderneming. Omdat wij begrijpen dat het geheel van tegemoetkomingen en de hierbij behorende vereisten complex zijn, heeft ons ‘NOW-team’ alle bekende informatie verzameld en samengevat tot één geheel.

 

Op dit moment (5 november 2020) zijn dit de belangrijkste/meest voorkomende steunmaatregelen:

  • wijzigingen bijzonder uitstel van betaling van belasting;
  • verlenging van betaling belastingschulden;
  • NOW 1 en 3;
  • concernregelingen NOW.

Hieronder is per maatregel een toelichting opgenomen.

WIJZIGING BIJZONDER UITSTEL BETALING VAN BELASTING

Aanvankelijk kon een verzoek om verlenging van (de drie-maandsperiode van) uitstel van belastingbetaling worden gedaan tot 1 oktober 2020. Dit is verlengd tot en met 31 december 2020. Een eerste verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met corona is echter sinds 1 oktober niet meer mogelijk. Dit moet weer op de ‘reguliere’ manier worden aangevraagd.

Ook de periode waarin de opgebouwde belastingschuld moet worden terugbetaald is verlengd en de ingangsdatum van terugbetaling is opgeschoven. Deze opgebouwde belastingschuld moet vanaf 1 juli 2021 in drie jaar worden terugbetaald (dit was aanvankelijk vanaf 1 januari 2021 in twee jaar).

AAN TE LEVEREN INFORMATIE BIJ EEN VERZOEK OM VERLENGING

Indien de openstaande belastingschuld(en) ten tijde van het eerste verzoek om uitstel van betaling kleiner dan € 20.000,- was/waren, dan is geen aanvullende informatie vereist.

Als deze schuld(en) groter dan € 20.000,- was/waren, vraagt de Belastingdienst om de volgende informatie:
1.  een liquiditeitsprognose (en onderbouwing daarvan);
2.  een uitleg over hoe de coronamaatregelen/coronacrisis hebben geleid tot betalingsproblemen;
3.  een onderbouwing dat hierdoor langer uitstel van betaling noodzakelijk is;
4.  een derdenverklaring van het bovengenoemde.

NOW 3

NOW 3 duurt in totaal negen maanden, opgedeeld in drie keer drie maanden. Te weten:

  • NOW 3.1: oktober, november of december t/m december 2020 (aanvraag tussen 16 november en 13 december 2020), startdatum afhankelijk van periode NOW 2;
  • NOW 3.2: januari t/m maart 2021 (aanvraag tussen 15 februari en 14 maart 2020);
  • NOW 3.3: april t/m juni 2021 (aanvraag tussen 17 mei en 13 juni 2021).

 

Er zijn een aantal wijzigingen t.o.v. NOW 1 en 2;
1.  voor NOW 3.2 en 3.3 moet de omzetdaling 30% zijn (voor NOW 3.1 volstaat 20% nog);
2.  de vergoedingspercentages worden geleidelijk afgebouwd (NOW 3.1: 80%, NOW 3.2: 70%, NOW 3.3: 60%);
3.  tegenover de daling van de vergoedingspercentages staat dat de loonsom geleidelijk mag worden afgebouwd met 10%, 15% en  20% (zonder inleveren van subsidie);
4.  er komt een inspanningsplicht voor werkgevers die personeel ontslaan (om bedrijfseconomische redenen); zij moeten hun werknemers helpen bij het vinden van nieuw   werk. Hiermee verdwijnt de korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2.

Wij horen het graag als wij u en uw bedrijf van dienst kunnen zijn bij de aanvraag van NOW 3.

Voor deze aanvraag is de volgende informatie nodig:
1.  de verwachtte omzet voor de maanden oktober t/m  december (hierbij moet niet worden aangesloten bij de gefactureerde omzet, maar bij de in die maanden behaalde omzet);
2.  de loonsom over de maand juni;
3.  een afschrift van de bankrekening, waarop u de subsidie wilt ontvangen.

CONCERNREGELING NOW

Als de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond

Er wordt dus aanvraag gedaan op het niveau van het concern. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage netto-omzetdaling en dezelfde meetperiode hebben. Er vindt wel per loonheffingennummer een aanvraag tot vaststelling plaats. Voor het begrip ‘groep’ is niet relevant of hier sprake is van een Nederlandse of van een internationale groep. Voor de bepaling van de netto-omzetdaling van de ‘NOW-groep’ worden vervolgens alleen de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen van die groep opgenomen in de berekening, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met SV-loon in Nederland.

Indien er sprake is van een moeder-dochterrelatie als bedoeld in artikel 24a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden de moeder(s) en dochter(s) voor de NOW behandeld als één groep.

Groepsmaatschappijen worden omschreven als rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in één groep zijn verbonden. Uit de wet kunnen twee elementen worden afgeleid:
1.  economische eenheid;
2.  organisatorische verbondenheid.
Uit de wetsgeschiedenis kan verder worden afgeleid dat ook het element ‘centrale leiding’ essentieel is.

Uitzondering: Als er sprake is van minder omzetdaling dan 20% voor het concern, kan een individuele werkmaatschappij op basis van de eigen omzetdaling subsidie voor de loonkosten aanvragen. Voor werkgevers die de omzetdaling bepalen op het niveau van de werkmaatschappij of tussenholding met toepassing van artikel 6a van de regeling geldt dat, vanwege de aanvullende risico’s, altijd (dus ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag) een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid (accountantscontrole kwadrant IV) zal worden gevraagd.