Nieuws

26 september 2022
Tablet onder de arm van een persoon

In het Belastingplan 2023 zijn een aantal veranderingen opgenomen die de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) treffen. Daarbij is op 13 september door de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor excessief lenen bij de eigen bv aangenomen. In dit artikel gaan we in op de invloed van het Belastingplan en de Wet excessief lenen voor de DGA en geven wij hierover advies. Het Belastingplan moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Ook de Wet excessief lenen is nog niet behandeld door de Eerste Kamer.

WET EXCESSIEF LENEN

Vanaf 1 januari 2023 zal de Wet excessief lenen in werking treden. Kort gezegd komt dit erop neer dat wanneer een DGA een schuld heeft van meer dan € 700.000, er over het meerdere aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd is. Er geldt een uitzondering voor de eigenwoningschuld. Daarbij geldt voor alle eigenwoningschulden die worden aangegaan na 1 januari 2023, dat er een hypotheekrecht ten gunste van de BV moet worden gevestigd. De eerste peildatum is 31 december 2023. Wanneer de schuld aan de eigen BV op die datum hoger is dan € 700.000, is er over 2023 belasting verschuldigd.

Er zijn een aantal mogelijkheden om de schuld aan de eigen BV af te lossen:

  • Dividend uitkeren;
  • Lening herfinancieren bij de bank;
  • Box 3 vermogen (panden en beleggingen overdragen aan de BV).
    LET OP: bij de overdracht van een pand is wel overdrachtsbelasting verschuldigd (voor niet eigen woningen is dit in 2022 nog 8% en vanaf 2023 wordt dit 10,4%).

TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING EN AANMERKELIJKBELANGHEFFING (BOX 2)

Een DGA betaalt twee keer belasting over zijn winst. Jaarlijks is er vennootschapsbelasting verschuldigd over de winst van de BV. Daarnaast moet de DGA aanmerkelijkbelangheffing (box 2) betalen wanneer de BV de winst als dividend uitkeert aan de DGA.

Zowel het tarief voor de vennootschapsbelasting als het tarief voor de aanmerkelijkbelangheffing wordt verhoogd. Daarnaast wordt de schijfgrens van de vennootschapsbelasting (waarover het lagere tarief is verschuldigd) verlaagd. Tot slot gaan er vanaf 2024 twee schijven gelden voor de aanmerkelijkbelangheffing.

In onderstaande tabellen staan de wijzigingen in de tarieven en schijfgrenzen van de vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing weergegeven.

Vennootschapsbelasting

Tabel met de percentages vennootschapsbelasting DGA voor 2022 en 2023

Aanmerkelijkbelangheffing

Tabel met de aanmerkelijkbelangheffing voor de DGA 2022-2024

Integraal tarief
Doordat er vanaf 2024 twee verschillende tarieven voor de aanmerkelijkbelangheffing gaan gelden, zijn er vier gecombineerde tarieven.

Tabel met integraal tarief voor DGA

Door de verhoging van de tarieven kan het misschien voordeliger voor een DGA zijn om zijn BV om te zetten naar een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Dit kan, onder voorwaarden, zonder belastingheffing.

Daarbij is het aan te raden om periodiek (jaarlijks) dividend uit te keren in plaats van één keer in een x aantal jaren. Op die manier wordt vaker gebruik gemaakt van het lage tarief voor de aanmerkelijkbelangheffing.

Verder wordt de hoogte van de algemene heffingskorting vanaf 2023 ook afhankelijk van het inkomen uit box 2 (en box 3), waar deze op dit moment alleen nog afhankelijk is van de hoogte van het box 1 inkomen.

Door de stijging van de aanmerkelijkbelangheffing, de wijziging in de algemene heffingskorting en de verhoging van de arbeidskorting is het niet altijd meer voordeliger voor een DGA om dividend uit te keren in plaats van loon te genieten. Dit is afhankelijk van de hoogte van het totaal inkomen en overige aftrekposten.

AFSCHAFFING DOELMATIGHEIDSMARGE GEBRUIKELIJK LOON

Een DGA moet volgens de gebruikelijk-loonregeling een loon verdienen gelijk aan het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking. Hierbij mag er op dit moment 25% (de doelmatigheidsmarge) worden afgeweken van dit loon. Vanaf 2023 vervalt de doelmatigheidsmarge. Dit komt er over het algemeen op neer dat het loon van de DGA verhoogd moet worden.

VERSOBERING BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING

Onder de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen DGA’s hun aandelen in de eigen BV fiscaal voordelig overdragen aan de volgende generatie. Dit geldt alleen voor zover er sprake is van ondernemingsvermogen (de regeling geldt dus niet voor beleggingen binnen de BV).

Het kabinet is al lange tijd van plan om deze regeling te versoberen. Op 7 juni is hiervoor een initiatiefwetsvoorstel ingediend. In november dit jaar wordt hierover meer duidelijk. Zodra er meer bekend is, zullen wij u uiteraard informeren.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Mocht u vragen hebben over de wijzigingen voor de DGA, dan kunt u contact opnemen met een van onze fiscalisten via info@hlg.nl of bel 033-4347200.