Nieuws

1 februari 2024
rente

Vernieuwd belastingtarief en gewijzigde rendementspercentages

Tijdens Prinsjesdag 2023 werd het Belastingplan 2024 geïntroduceerd, met daarin de aankondiging van een versnelde stijging van het belastingtarief in box 3. Tevens zijn er plannen om de forfaitaire rendementspercentages aan te passen die worden gebruikt bij voorlopige aanslagen.

Het huidige box 3-belastingstelsel blijft waarschijnlijk tot 2026 gehandhaafd. Dit systeem voor de belastingheffing over vermogen onderscheidt drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Het rendement voor overige bezittingen wordt aan het begin van het belastingjaar vastgesteld; voor 2023 is dit 6,17%, voor 2024 wordt het 6,04%. De rendementen voor banktegoeden en schulden worden pas na afloop van het belastingjaar definitief bepaald op basis van de daadwerkelijke rentestanden, respectievelijk de gemiddelde bancaire rente op deposito’s met een looptijd van maximaal drie maanden en de gemiddelde rente op uitstaande woninghypotheken, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Voorlopige aanslagen 2023
Voorlopige aanslagen worden aan het begin van het belastingjaar vastgesteld en houden nog geen rekening met de definitieve rendementspercentages voor banktegoeden en schulden. Voor 2023 waren de schattingen 0,36% voor banktegoeden en 2,57% voor schulden, maar vooral voor banktegoeden blijkt dit te laag te zijn. Door de stijging van de rente in 2023 zal het definitieve percentage naar verwachting rond 0,8% liggen. Bij de definitieve aanslag over 2023 moeten mensen met aanzienlijk spaargeld mogelijk bijbetalen. Om het verschil tussen de voorlopige en definitieve aanslag te verkleinen, wordt voorgesteld de rendementspercentages op een andere manier vast te stellen.

Nieuwe vaststellingsmethode
De voorgestelde methode betreft het baseren van de percentages voor banktegoeden en schulden op de door DNB vastgestelde percentages van juli van het voorafgaande kalenderjaar. Voor de voorlopige aanslag over 2024 worden dus de percentages van juli 2023 gehanteerd: 1,03% voor banktegoeden en 2,47% voor schulden.

Box 3: Tarief in 2024
Naast de wijzigingen in de rendementspercentages voor 2024 verandert ook het belastingtarief. Hoewel oorspronkelijk was afgesproken dat het tarief in 2024 zou stijgen naar 34%, is er een motie aangenomen om dit naar 36% te verhogen. De uitvoering van deze motie is op dit moment nog onzeker.

Hoge Raad-uitspraak over Box 3
Momenteel loopt er een procedure bij de Hoge Raad over de rechtmatigheid van de herstelwetgeving voor box 3. De uitspraak wordt binnen zes maanden verwacht en kan mogelijk verdere aanpassingen aan het huidige box 3-systeem tot gevolg hebben. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen.

Indien u wilt weten wat deze veranderingen voor u betekenen, neem dan contact op met uw adviseur bij HLG.

Auteur: Els Sami-Herbrink, Fiscalist