Nieuws

9 juni 2023
MinFin

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet de stand van zaken opgemaakt van de financiƫle situatie van Nederland. De Voorjaarsnota is een belangrijk document omdat het de basis vormt voor de begroting van het komende jaar. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd dat er enkele belangrijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden op fiscaal gebied. Zo zal er gekeken worden naar de box 3-regeling en zal de BOR-regeling aangepast worden.

Box 3-regeling
De box 3-regeling is een belastingregeling waarbij de inkomsten uit vermogen belast worden. Hierbij wordt er een fictief rendement berekend, waarover een bepaald percentage aan belasting verschuldigd is. De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de box 3-regeling omdat deze onrechtvaardig zou zijn. Mensen met spaargeld betalen namelijk belasting over een fictief rendement dat ze niet behalen, terwijl mensen met een hoger risico-beleggingsprofiel soms wel meer rendement behalen maar daar minder belasting over betalen. Het kabinet heeft aangekondigd dat er gekeken zal worden naar aanpassingen van de box 3-regeling om deze meer rechtvaardig te maken, waarbij de insteek zal zijn om meer aansluiting te zoeken bij het werkelijke rendement op het vermogen. Overigens zal het nog wel tot zeker 1 januari 2027 duren voordat deze voornemens ingevoerd worden. De verwachting is dat met Prinsjesdag 2023 een wetsvoorstel hiertoe gepresenteerd zal worden.

Aanpassing BOR-regeling
De BOR-regeling (Bedrijfsopvolgingsregeling) is een belangrijke belastingregeling die van toepassing is bij bedrijfsoverdracht, bijvoorbeeld bij overdracht van een familiebedrijf. De regeling maakt het mogelijk om een deel van de waarde van het bedrijf vrij te stellen van belastingheffing. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de BOR-regeling omdat deze regeling vooral ten goede zou komen aan vermogende families en minder aan ondernemers die niet uit een vermogende familie komen. Het kabinet heeft ook hierover gezegd naar mogelijke aanpassing te gaan kijken om deze meer toegankelijk te maken voor alle ondernemers. Concreet worden in ieder geval de volgende wijzigingen voorzien, die naar verwachting per 1 januari 2025 zullen ingaan:

  • Verlaging van het vrijstellingspercentage van 83% naar 70% met gelijktijdige verhoging van de vrijstelling van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro ondernemingsvermogen;
  • De afschaffing van de 5% vrijstelling voor ondernemingsvermogen;
  • Het afschaffen van de dienstbetrekkingseis;
  • Versoepelingen in de bezits- en voortzettingseis.

De concrete invulling van deze plannen zal naar verwachting met Prinsjesdag 2023 bekend gemaakt worden.