Nieuws

6 juli 2023
Klokkenluiders

WET BESCHERMING KLOKKENLUIDERS

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden, waardoor melders van misstanden beter beschermd worden. Een belangrijke verandering is dat werkgevers nu moeten aantonen dat een melder vanwege zijn of haar melding niet benadeeld is, in plaats van andersom.

Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52). Sommige bepalingen, van de Wet bescherming klokkenluiders, zijn echter nog niet direct van kracht. Hiervoor is aanvullende regelgeving vereist voordat deze bepalingen in werking kunnen treden. Bovendien moet er een uitvoerings- en handhavingstoets worden uitgevoerd met betrekking tot de sanctietaak en -bevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders.

Artikel 21c van de Wet bescherming klokkenluiders bepaalt dat werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe eisen hoeven te voldoen. Dit biedt deze werkgevers extra tijd om zich aan te passen aan de strengere eisen en om eventuele interne meldprocedures aan te passen.

Strengere eisen
Met de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders beoogt de overheid een veilige omgeving te creëren waarin klokkenluiders zonder angst voor repercussies misstanden kunnen aankaarten. Dit houdt in dat werkgevers moeten voldoen aan strengere eisen, waaronder:

– Bescherming van klokkenluiders: Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van effectieve bescherming van klokkenluiders tegen benadeling en vergelding. Dit omvat vertrouwelijkheid, het voorkomen van intimidatie en discriminatie, en het treffen van passende maatregelen ter bescherming van de klokkenluider.

– Interne meldprocedure: Werkgevers dienen een duidelijke en toegankelijke interne meldprocedure te implementeren, waarmee werknemers veilig en vertrouwelijk misstanden kunnen melden. De meldprocedure moet voldoen aan bepaalde standaarden, zoals het bieden van een helder meldingskanaal, waarborging van vertrouwelijkheid en eerlijke behandeling van de melding.

– Onderzoek en opvolging: Werkgevers moeten zorgdragen voor grondig onderzoek van gemelde misstanden en passende opvolgingsmaatregelen nemen. Dit kan onder meer inhouden dat onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd en dat disciplinaire of corrigerende maatregelen worden genomen bij geconstateerd wangedrag.

Met deze strengere eisen en maatregelen hoopt de wetgever de meldingsbereidheid van klokkenluiders te vergroten en zo effectiever corruptie, fraude en andere misstanden te bestrijden. Door werkgevers meer verantwoordelijkheid te geven en de bescherming van klokkenluiders te waarborgen, wordt beoogd een veilige omgeving te creëren waarin eerlijke en noodzakelijke meldingen van misstanden kunnen plaatsvinden.