Nieuws

8 november 2023
tweede kamer

Wijzigingen Belastingplan 2024

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media over de aanpassingen in het Belastingplan 2024 besteden wij hier ook graag aandacht aan. De vele wijzigingen leiden ertoe dat u mogelijk nog dit jaar aanvullende actie dient te ondernemen om in te spelen op de nieuwe situatie.  

Op donderdagnacht 26 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een reeks amendementen aangenomen die aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in het Belastingplan voor 2024. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Verhoging belastingtarieven
Vanaf 1 januari 2024 worden de belastingtarieven in box 2 (voor aandeelhouders) en box 3 (voor spaarders en beleggers) verhoogd. Het tarief in box 2 gaat van 31% naar 33%, en in box 3 stijgt het van 32% naar 36%. Dit betekent dat mensen met hogere inkomens uit aanmerkelijk belang of uit vermogen meer belasting zullen betalen.

Grens voor excessief lenen verlaagd
De grens voor hoge leningen binnen eigen bv’s wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Dit is bedoeld om excessieve schulden binnen bv’s van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en anderen met een aanmerkelijk belang te verminderen. De bedoeling is dat meer dga’s inkomstenbelasting moeten betalen over leningen boven de nieuwe grens. Hoewel deze wijziging pas in 2024 speelt, kan dit aanleiding zijn om al in 2023 uw schuldpositie verder af te bouwen dan u oorspronkelijk van plan was.

Verhoging bankenbelasting
Het tarief voor de bankenbelasting wordt aangepast, waarbij zowel het tarief voor kortlopende schulden als langlopende schulden wordt verhoogd. Dit zal resulteren in hogere belastingen voor banken.

Mkb-winstvrijstelling minder verlaagd
Een voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt verminderd. Hierdoor kunnen IB-ondernemers in dit jaar een grotere aftrekpost op hun winst toepassen.

Aanpassing van de IACK
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt geleidelijker afgebouwd en de afschaffing wordt uitgesteld tot 2027. Dit heeft invloed op ouders met kinderen en hun recht op belastingvoordeel.

Versobering van de 30%-regeling
De 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt aangepast. Het forfaitaire bedrag dat als vergoeding voor kosten en verstrekkingen wordt beschouwd, wordt versneld in stappen verminderd. De totale looptijd van de regeling blijft wel gelijk. Daarnaast wordt fiscale regeling die expats vrijstelt van belastingen over vermogensinkomsten afgeschaft. Voor beide wijzigingen geldt wel een overgangsperiode voor al lopende regelingen.

Verlaging van energiebelasting
Er komt een verlaging van het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit, wat leidt tot lagere belastingen op elektriciteitsverbruik. Dit zal voornamelijk huishoudens ten goede komen.

Accijnskorting op brandstoffen
De geplande verhoging van de accijnzen op brandstoffen, zoals benzine, diesel en LPG, wordt gehalveerd. Hierdoor wordt voorkomen dat de prijzen van deze brandstoffen aanzienlijk stijgen.

Veranderingen in accijnzen alcohol, tabak en kansspelen
De voorgenomen stijging van de alcoholaccijns wordt gehalveerd om vooral slijterijen in grensgebieden te ondersteunen. Tegelijkertijd worden de accijnzen op tabak en kansspelen verhoogd.

Behoud van giftenaftrek en verlaging van maximumbedrag voor excessief lenen
De giftenaftrek voor bedrijven wordt niet afgeschaft voor giften onder € 100.000. Ter dekking wordt het maximumbedrag voor hoge leningen vanuit de eigen bv verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

Bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven
Het percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt vanaf 2025 niet verlaagd naar 70%, maar naar 75%. Hierdoor kunnen familiebedrijven voor een groter deel vrijgesteld de onderneming aan een volgende generatie overdragen.

Heeft u vragen over wat deze aanpassingen voor u zouden kunnen betekenen? Neem contact op met uw relatiebeheerder bij HLG. Wij helpen u graag.

Auteur: Arjen Ploegman, Director Tax