Nieuws

15 september 2016

Per 1 januari 2017 verandert er iets in de wetgeving voor zieke werknemers. De wet WGA-Flex en WGA-Vast worden samengevoegd. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Uw werknemer meldt zich ziek. Dat betekent dat u het loon voor deze werknemer doorbetaalt zolang hij ziek in dienst is. Deze situatie duurt normaliter twee jaar. Eindigt het dienstverband tijdens deze twee jaar en gaat de werknemer ziek uit dienst, dan komt hij in de Ziektewet terecht.

Twee jaar na de ziekmelding

Is de werknemer na deze twee jaar loondoorbetaling of ziektewet nog steeds ziek? Dan wordt vastgesteld in welke mate hij nog kan werken. Dat gebeurt met een WIA-keuring (Wet Inkomen naar Arbeid). Na de keuring volgen er vier mogelijkheden:

  • De werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hij ontvangt dan geen uitkering.
  • De werknemer is 35% tot 80% arbeidsongeschikt. Hij krijgt dan een WGA-uitkering.
  • De werknemer is minstens 80% arbeidsongeschikt, maar met een redelijke kans op herstel. Hij krijgt dan een WGA-
  • uitkering.
  • De werknemer is minstens 80% arbeidsongeschikt met weinig of geen kans op herstel. Hij krijgt dan een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig Arbeidsongeschikten).

Verschil WGA Vast en WGA Flex
Komt een zieke werknemer met een tijdelijk contract vanuit de ziektewet in de WGA? Dan wordt dit WGA Flex genoemd.
Komt een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd in de WGA? Dan wordt dit WGA Vast genoemd. Een werknemer kan maximaal 10 jaar gebruikmaken van de WGA.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Als werkgever kunt u kiezen in hoeverre u de regie wil voeren op de Ziektewet- en WGA-uitkering. Ook kiest u op welke manier de financiering tot stand komt. Dit kan via publieke financiering en eigen risicodragerschap.

Kiest u voor een publieke financiering, dan betaalt het UWV de uitkering en voert de regie. U krijgt via de gedifferentieerde Werkhervattingskas de rekening. De mate van individuele premiedifferentiatie wordt gebaseerd op de werkgeversgrootte.

  • Kleine werkgevers (loonsom 10 x premieplichtig loon € 319.000) betalen een sectorpremie.
  • Middelgrote werkgevers (loonsom tussen 10 en 10 x premieplichtig loon, tussen € 319.000 en € 3.190.000) betalen een premie deels sectoraal en deels individueel bepaald. Dit gebeurt door middel van een glijdende schaal.
  • Middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij 10 maal het premieplichtige loon betalen grotendeels een sectorale premie en voor een klein deel individuele premie.
  • Middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij 100 maal het premieplichtige loon betalen grotendeels een individuele premie en voor een klein deel een sectorale premie.
  • Grote werkgevers (loonsom meer dan 100 maal het premieplichtige loon) betalen een individuele premiedifferentiatie.

Kiest u voor eigen risicodragerschap (ERD), dan financiert u zelf de uitkering en voert u zelf de regie. U wordt daarmee verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke (ex-) werknemers in het arbeidsproces.

Kom in actie vóór 1 oktober!

Op 1 januari 2017 worden de WGA-Flex en WGA-Vast samengevoegd. U moet voor 1 oktober 2016 kiezen voor verzekeren of bij het UWV blijven. Wat is verstandig voor uw organisatie? De verschillen in premie zijn groot en de keuze die u maakt is voor meerdere jaren. De premies van het UWV zijn sinds 1 september bekend. U kunt nu een offerte opvragen bij uw verzekeraar, zodat u een goed vergelijk kunt maken. Wij adviseren u graag!
Neem contact op via info@hlg.nl 0f 033-4347200.