Nieuws

Voorkom onnodige belastingrente met een voorlopige aanslag

Als u verwacht dat u inkomsten- of vennootschapsbelasting moet bijbetalen over het belastingjaar 2021, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen vóór 1 mei a.s. ter voorkoming van belastingrente. De belastingrente komt bovenop het bedrag wat u moet bijbetalen aan inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

 

De belastingrente voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt gerekend over de periode 1 juli 2022 tot en met:

 • 6 weken na de datum van de aanslag of
 • 19 weken nadat de aangifte is ingediend (wanneer de aanslag niet binnen 3 maanden nadat de aangifte is ingediend wordt opgelegd)

GEEN BELASTINGRENTE

Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte voor de inkomstenbelasting wordt ingediend vóór 1 mei en de aangifte voor de vennootschapsbelasting vóór 1 juni. Ook wordt er geen belastingrente in rekening gebracht voor beide wanneer er een voorlopige aanslag wordt aangevraagd vóór 1 mei. Er is dan wel belastingrente verschuldigd over het eventueel resterende bedrag dat naar aanleiding van de definitieve aanslag nog moet worden betaald.

GEBROKEN BOEKJAAR

Wanneer er sprake is van een gebroken boekjaar voor de vennootschapsbelasting, dan wordt er belastingrente in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Als een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt opgelegd, bent u geen belastingrente verschuldigd.

WIJ HELPEN U GRAAG

Als wij voor u een voorlopige aanslag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aanvragen, horen wij het graag. Neem contact op met uw relatiebeheerder of belastingadviseur.

 

 

VERPLICHT MINIMAAL ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Per 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben, volgens het Bouwbesluit 2012. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Als het kantoorgebouw niet aan de eisen voldoet, mag u het niet meer als kantoor gebruiken vanaf 1 januari 2023. Wellicht dat u aanpassingen moet doen om wel aan deze verplichting te kunnen voldoen.

 

HOE KUNT U UW ENERGIELABEL VERBETEREN?

Via de website van de overheid kunt u achterhalen wat het huidige energielabel van uw kantoorgebouw is. Als uw kantoor energielabel A, B of C heeft, voldoet u aan de normen. Wettelijk bent u dan niet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Als u energielabel D, E, F of G heeft, bent u wel verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Het kan voorkomen dat uw kantoor nog geen energielabel heeft. In dat geval moet u advies inwinnen bij een energieadviseur. De adviseur kan een labelberekening maken, registreren en afmelden.

Ook voor advies over energiebesparende maatregelen, kunt u terecht bij een energieadviseur. De adviseur kan op verzoek een inschatting maken welke maatregelen nodig zijn en wat de bijbehorende kosten zullen zijn om het kantoorpand van energielabel A, B of C te voorzien.

 

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Als de investering op de Energielijst staat komt u in aanmerking voor de EIA. Dit houdt in dat u 45,5% (in 2022) van de investering als extra aftrekpost op de winst in mindering mag brengen. Ook is voor bedrijven tot en met 31 december 2023 een subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

 

UITZONDERINGEN

De verplichting tot energielabel C geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties: zoals een verkoopbalie) minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties in het gebouw is minder dan 100 m2;
 • het kantoorgebouw een monument is, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of is een aangewezen monument in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Als u vragen heeft over deze verplichting, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@hlg.nl of 033-4347200.

SLIM SUBSIDIE VOOR MKB BEDRIJVEN

Vanaf 2020 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geld beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb: de SLIM-regeling.

 

 

 

WAARVOOR KAN DE SUBSIDIE WORDEN INGEZET?

De SLIM subsidie kunt u inzetten bij de volgende dingen:

 • Een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maken voor uw onderneming.
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Zo worden uw werknemers gestimuleerd om na te denken over hun toekomst. Dit helpt om uw medewerkers vitaal te houden. Ook is het goed voor de strategische planning van uw bedrijf.
 • Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode waarbij uw werknemers worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool.
 • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen via de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring of voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

De hoogte van de subsidie is ongeveer 60% tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Deze kosten moeten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geldt niet voor het aanvragen een derde leerweg traject.

 

WANNEER KUNT U DE SLIM SUBSIDIE AANVRAGEN?

U kunt deze subsidieregeling aanvragen als:

 • mkb-onderneming;
 • samenwerkingsverband in het mkb;
 • grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Elk jaar zijn er twee tijdvakken voor mkb-ondernemingen om een aanvraag in te dienen. In de maand maart en in de maand september. Als samenwerkingsverband en grootbedrijf kunt u in juni een aanvraag indienen. Op de website van het Ministerie vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor de subsidie.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u een vraag over de SLIM subsidie? Onze medewerkers helpen u graag! Neem contact met ons op via info@hlg.nl of 033-4347200.

 

KAN IK BEZWAAR MAKEN TEGEN MIJN WOZ-BESCHIKKING?

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis of garage), ontvangt u een WOZ-beschikking. Hierop staat onder ander de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. U ontvangt de WOZ-beschikking automatisch van uw gemeente als u een jaar eigenaar bent van de woning. Wanneer u de WOZ-beschikking niet automatisch heeft ontvangen, dan kunt u de WOZ-beschikking aanvragen via mijnoverheid.nl, uw gemeente of via het WOZ-waarde loket.

BELANG WOZ-WAARDE

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarde wordt gebruikt bij de berekening van de volgende belastingen:

 • De onroerendezaakbelasting (OZB) en soms ook de rioolheffing wordt door gemeenten bepaald op basis van de WOZ-waarde.
 • De Belastingdienst bepaalt de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurdersheffing op basis van de WOZ-waarde.
 • Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Over het algemeen geldt: hoe hoger de WOZ-waarde, des te hoger de belasting of heffing.

 

BEZWAAR

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. U kunt dan bezwaar maken bij uw gemeente. Dit moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking. Hoe u precies bezwaar maakt in uw gemeente, staat op de bijlage bij de WOZ-beschikking.

Bij uw gemeente kunt u een taxatieverslag aanvragen. Daarin staat hoe de waarde van uw onroerende zaak bepaald is. Ook staat in dit verslag de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Met deze informatie kunt u ook uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend. Deze gegevens kunt u gebruiken in uw bezwaar.

 

INFORMEEL BEZWAAR

Bij sommige gemeenten kunt u ook informeel bezwaar maken. Zo krijgt u soms een mogelijkheid om samen met een taxateur de WOZ-waarde nog eens te bekijken. Als u er niet uit komt, kunt u alsnog schriftelijk bezwaar indienen.

De gemeenten zijn niet verplicht om een informele procedure te gebruiken, als ze dit wel hanteren is dit een extra service van de gemeente.

 

NEEM CONTACT OP

Mocht u vragen hebben over de WOZ-beschikking of het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, dan kunt u contact opnemen met een van onze fiscalisten via info@hlg.nl of bel ons: 033-4347200.

 

 

AFSCHAFFING JUBELTON PER 2024

Uit het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet bleek dat de belastingvrije schenking voor de eigen woning (ook wel bekend als ‘jubelton’) wordt afgeschaft. Ondertussen is duidelijk geworden dat de regeling niet meer van toepassing is met ingang van 1 januari 2024. Hierdoor heeft u in 2022 en 2023 nog wel de tijd om gebruik te maken van de jubelton.

 

 

WAT IS DE JUBELTON?

Voor de aanschaf van een woning of het verbouwen van een woning is het mogelijk om belastingvrij een bepaald bedrag te schenken aan degene die een woning wil aanschaffen of verbouwen. Zo kunnen ouders of grootouders een bedrag schenken aan hun (klein)kinderen, maar de regeling is niet beperkt tot familiebanden. In principe is het mogelijk om aan iedereen te schenken. U kunt ook van meerdere mensen een schenking ontvangen, zolang het totaal van de schenkingen het maximale bedrag maar niet overschrijdt. Voor 2022 is het bedrag van de belastingvrije schenking vastgesteld op € 106.671. LET OP! Het bedrag voor 2023 zal hoogstwaarschijnlijk een stuk lager uitvallen, blijkt uit de Kamerbrief van staatssecretaris Van Rij van 1 maart 2022.

De schenkingen aan u en uw partner moeten bij elkaar worden opgeteld.

 

VOORWAARDEN JUBELTON

Er gelden wel een aantal voorwaarden om de jubelton te mogen schenken of ontvangen:

 • De ontvanger (of de partner van de ontvanger) van de schenking is op het moment van ontvangen tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt ook nog mee.
 • Het geld van de schenking wordt gebruikt om:
  • Een eigen woning te kopen of te verbouwen/onderhouden;
  • De hypotheek of restschuld van uw eigen woning af te lossen of een lening voor uw woning;
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van uw eigen woning te kopen.
 • U moet het geld uiterlijk in 2024 gebruiken (of uiterlijk 2023 als het gaat om een schenking die u kreeg in 2021).

Let op! De schenking mag niet gebruikt worden voor bijkomende kosten zoals taxatiekosten, notariskosten of bemiddelingskosten.

Alle informatie over de voorwaarden van de jubelton vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Als u vragen heeft over de jubelton kunt u contact met ons opnemen via info@hlg.nl of 033-4347200. Wij helpen u graag!

 

 

HERINNERING UBO REGISTRATIE

Let op! UBO nog niet ingeschreven? Doe het vóór 27 maart 2022.

Als u meer dan 25% van de aandelen heeft binnen een BV of VOF of als u meer dan 25% economisch belang hebt in de organisatie, of stemrecht heeft bij een statutenwijziging van een stichting, dan moet u de UBO inschrijven bij de KvK.

 

 

DEADLINE INSCHRIJVEN

De Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van,  of  zeggenschap hebben over de organisatie. Sinds 27 september 2020 is de wet invoering van een UBO-register in werking getreden. Het UBO-register komt voort uit de Europese regelgeving en draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Voor veel organisaties geldt dat zij hun UBO’s moeten inschrijven. De uiterlijke deadline hiervoor is 27 maart 2022.

Niet ingeschreven? Dan riskeert u een geldboete of taakstraf. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert of u de UBO’s heeft ingeschreven.

WANNEER MOET U DE UBO INSCHRIJVEN?

 • Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven, u heeft hier een bericht van ontvangen door de KvK: Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Verenigingen:
  • Met volledige rechtsbevoegdheid
  • Met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvenootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen (maar dit is nog niet mogelijk)

Voor andere rechtsvormen geldt dat zij hun UBO’s niet hoeven in te schrijven. Ook buitenlandse rechtspersonen (zoals een Ltd of GmbH) en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben hoeven geen UBO’s in te schrijven in Nederland. Dat moet gedaan worden in het land van oprichting.

HOE WORDEN UBO’S INGESCHREVEN?

Via de online UBO-opgave kunt u de UBO’s inschrijven, let op dit moet per organisatie. Als u meer organisaties heeft moet u per organisatie een UBO-opgave doen.

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. De volgende gegevens zijn openbaar: voor-en achternaam, geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit, woonland en het belang dat een UBO in een organisatie heeft. Andere gegevens zijn niet openbaar, alleen bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie) mogen deze gegevens inzien om onderzoek te doen naar het gebruik van financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

 

Als u vragen heeft over uw UBO-opgave kunt u altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder via: 033-437200 of info@hlg.nl. Zij helpen u graag!

 

BEZWAARPROCEDURES BOX 3 BELASTING  

De belasting over sparen en beleggen, ook wel de box 3 belasting genoemd, wordt geheven op basis van een forfaitair rendement (= vooraf vastgesteld percentage door de Belastingdienst). Er wordt dus niet gekeken naar het daadwerkelijk behaalde rendement. Bij dit forfaitaire rendement wordt aangenomen: hoe hoger het vermogen, des te meer dit vermogen uit beleggingen bestaat, in plaats van uit bank- en spaartegoeden. En hoe hoger het forfaitair rendement op het vermogen.

 

UITSPRAAK HOGE RAAD

De Hoge Raad heeft eind vorig jaar, na massaal bezwaar, geoordeeld dat voor de jaren 2017 t/m 2020 wél moet worden uitgegaan van het daadwerkelijk behaalde rendement en niet van het (wellicht) hogere forfaitaire rendement. Deze uitspraak kan relevant zijn voor iedereen met een box 3 vermogen waarvoor bezwaar is gemaakt tegen één of meer van de aanslagen inkomstenbelasting van 2017 t/m 2020. De minister van Financiën moet nog besluiten of dit ook geldt voor degene die geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag inkomstenbelasting en daarbij of alsnog bezwaar maken zinvol is.

Hierbij wel een kanttekening: het werkelijke rendement moet aantoonbaar lager zijn dan het forfaitaire rendement. Hoe dit daadwerkelijke rendement moet worden berekend is nog niet bekend.

STANDPUNT BELASTINGDIENST

De Belastingdienst heeft laten weten een nader standpunt in te nemen over de gevolgen van het oordeel van de Hoge Raad. In de tussentijd heeft de Belastingdienst toegezegd geen aanslagen inkomstenbelasting op te leggen waarbij box 3 belasting is verschuldigd. Uiteraard informeren wij u als er meer duidelijkheid is. Mocht u nog verdere vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen via 033-4347200.

TIPS OM 2021 GOED AF TE SLUITEN

Het jaar 2021 loopt alweer bijna ten einde. In dit artikel geven wij u een paar eindejaarstips die wellicht in uw financiële voordeel kunnen zijn.  

 

 

 

 

 1. BENUT DE VERHOOGDE VRIJE RUIMTE VAN 2021

Als werkgever mag u een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit heet de vrije ruimte. De vrije ruimte (een x percentage van het fiscale loon) kan gebruikt worden om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te doen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een kerstpakket of een onbelaste thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoeding is overigens vanaf 2022 vrijgesteld voor een bedrag van € 2 per dag, dus deze komt vanaf 2022 niet meer ten laste van de vrije ruimte.

In 2021 is de vrije ruimte verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 loon (daarna 1,18%). Deze vrije ruimte geldt per jaar. Indien de vrije ruimte in 2021 nog niet volledig benut is, kan er een onbelaste bonus ten laste van de vrije ruimte worden uitgekeerd aan de werknemers. Dit kan de DGA die in dienst is bij zijn eigen BV ook doen. Hierbij zijn twee grenzen:

 1. De uitkering per werknemer/DGA mag maximaal € 2.400 zijn;
 2. Als de vrije ruimte wordt overschreden is alsnog loonbelasting verschuldigd.

 

2. BESPARING BOX 3 BELASTING

U betaalt belasting over uw inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden en uw heffingsvrij vermogen. U gaat daarbij uit van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Daarom kunt u wellicht beter een van de onderstaande punten nog voor 31 december uitvoeren:

  1. SCHENKINGEN
   Door (onbelast) te schenken kan mogelijk erfbelasting bespaard worden. Wij lichten een aantal onbelaste schenkingen voor u uit. De genoemde bedragen gelden in 2021.
   • € 105.302 kunt u schenken voor de eigen woning van uw kind (als uw kind op moment van schenken tussen de 18 en 40 jaar is).
   • € 26.881 is de maximale éénmalige verhoogde onbelaste schenking aan uw kind (in de leeftijd van 18-40 jaar)
   • € 6.604 is het maximale bedrag om onbelaste te schenken aan uw kind. Deze schenking kan niet in één jaar samen met de twee bovengenoemde schenkingen worden gedaan, maar hierbij geldt niet de eis dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar moet zijn.
   • € 3.244 onbelaste schenking aan andere dan u kinderen.De laatste twee schenkingsbedragen zijn vanwege de coronacrisis verhoogd met € 1000 en u kunt op deze manier meer onbelast schenken 2021. Alle voorwaarden over deze schenkingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
  1. VOORUITBETALING STUDIEKOSTEN 2022
   2021 is het laatste jaar waarin studiekosten nog in aftrek kunnen komen op het inkomen. Door studiekosten in 2021 vooruit te betalen voor 2022, kunnen de kosten nog in aftrek komen. Het maximaal in aftrek te nemen bedrag is € 15.000. Er geldt wel een drempel van € 250. Wij schreven ook al eerder een artikel over dit onderwerp.
  1. LIJFRENTEPREMIE
   Als u geen pensioen opbouwt (omdat u ZZP’er bent of als u geen pensioenregeling heeft), kunt u jaarlijks een lijfrente van maximaal € 13.236 inleggen en aftrekken van het box 1 inkomen.  De hoogte van de jaarruimte is afhankelijk van uw inkomen en als u al pensioen opbouwt, is de aftrek minder.

 

3. VOORUITBETALING HYPOTHEEKRENTE

Bijkomend voordeel is de besparing van box 1 belasting. De hypotheekrenteaftrek wordt namelijk afgebouwd. Nu is het maximale belastingvoordeel nog 43%, in 2022 is dat 40% en in 2023 zal dat 37,05% zijn. U kunt maximaal 6 maanden de hypotheekrente voor 2022 vooruitbetalen en in 2021 nog aftrekken tegen het gunstige tarief van 43%.

 

Heeft u vragen over een van deze tips? Neem dan nog snel contact met ons op via info@hlg.nl of 033-4347200.

 

 

 

 

 

PRIVÉ BETALING MET UW ZAKELIJKE BANKPAS? VERANTWOORD HET IN UW ADMINISTRATIE!

Voor uw bedrijf kunt u een zakelijke bankpas hebben. Als u met deze pas betalingen doet, moet u deze wel kunnen verantwoorden in uw administratie. Wanneer u als directeur groot aandeelhouder (dga) de betalingen niet kunt verantwoorden, wijst dat op een verkapte winstuitdeling.

Recentelijk kwam een soortgelijke situatie ook voor bij de Rechtbank in den Haag. Een dga had de zakelijke bankpas van de werkvennootschap ook gebruikt als privé-bankpas. Maar deze betalingen waren niet in de administratie verantwoord.

CORRECTIES OP RESULTAAT VENNOOTSCHAP

De Belastingdienst zag dit allemaal in 2017 bij een boekenonderzoek. De inspecteur paste vervolgens diverse correcties toe op het resultaat van de werkvennootschap. Uit opgevraagde bankstukken bleek dat de omzet die de bv werkelijk ontving afweek van de omzet die de man had opgegeven. Daarnaast had de bv een boekwinst op de verkoop van twee auto’s niet opgegeven. Verder vermeldde zij een lager bedrag aan rente over de eigenwoninglening aan de dga dan hij was verschuldigd. Bovendien waren de lonen volgens de aangifte vennootschapsbelasting hoger dan de lonen volgens de aangifte loonheffingen. Ook vond de fiscus dat de dga geen sluitende rittenregistratie had bijgehouden voor de auto van de zaak. Ten slotte corrigeerde de inspecteur het loon van de dga, waarbij hij de gebruikelijkloonregeling in acht nam. Aan de hand van de correcties berekende hij het bedrag dat de bv verkapt aan de dga had uitgekeerd. Vervolgens legde de Belastingdienst de dga navorderingsaanslagen IB/PVV en vergrijpboetes op.

 

UITSPRAAK RECHTER

De dga tekende beroep aan tegen de navorderingsaanslagen en boetes. De rechtbank oordeelde dat de dga niet aan zijn aangifteverplichting had voldaan. Toch zijn niet alle fiscale correcties redelijk. Zo heeft de inspecteur te veel rente gecorrigeerd. Verder heeft een dubbeltelling plaatsgevonden van de omzetbelasting op privékosten. De rechtbank verlaagde daarom de navorderingsaanslagen.

 

LES UIT DEZE UITSPRAAK

Mocht u als DGA dus toch privé-uitgaven doen met een zakelijke bankpas, geef dan goed in de administratie van de BV aan waarvoor deze uitgave is gedaan.

Als u hulp nodig heeft bij uw administratie, neem dan gerust contact met ons op via info@hlg.nl of bel ons 033-4347200.

 

OPNIEUW FINANCIËLE STEUN NA NIEUWE CORONAMAATREGELEN

Er zijn opnieuw financiële steunmaatregelen voor bedrijven vanwege de coronamaatregelen. In dit artikel vertellen wij meer over deze steunmaatregelen en de voorwaarden om deze als onderneming aan te vragen.  

 

 

TVL (tegemoetkoming vaste lasten)

Ondernemers kunnen straks weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. Zij moeten in het vierde kwartaal van 2021 dan wel minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoen aan de overige voorwaarden.

De subsidie wordt berekend door het percentage omzetverlies te vermenigvuldigen met de omzet uit de referentieperiode. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het percentage aandeel in de vaste lasten volgens de KvK op basis van SBI-code. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling.

Bijkomende voorwaarde is dat om in aanmerking te komen voor de TVL bedrijven een vestigingsadres moeten hebben, los van het woonadres.

 

NOW5

Ook de NOW kan voor de zevende keer worden aangevraagd bij het UWV. Deze NOW heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Een aantal wijzigingen zijn:

 • Ook starters komen in aanmerking voor NOW5. Als starters worden gezien: werkgevers die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.

Het percentage omzetverlies van 20% blijft ongewijzigd. Alle voorwaarden voor het aanvragen van de NOW zijn te vinden via de website van de overheid.

 

BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING

Ook het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd. Wanneer u eerder al uitstel van betaling had, wordt het uitstel automatisch verlengd. Het uitstel geldt voor alle reeds openstaande belastingschulden en alle belastingschulden die vóór 1 februari 2022 ontstaan. Als u nog geen uitstel van betaling heeft, is er de mogelijkheid om dit vóór 1 februari alsnog aan te vragen.

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Als u vragen heeft over de nieuwe maatregelen en wat voor invloed dit heeft voor uw onderneming, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.